പ്രാചീനകൈരളി – PEER REVIEWED JOURNAL – ORIMSS പ്രാചീനകൈരളി – PEER REVIEWED JOURNAL – ORIMSS

പ്രാചീനകൈരളി – PEER REVIEWED JOURNAL

Publication Date : 31/12/2022


Author(s) :

Dr. Rejani R.S.


Volume/Issue :
Volume 45
,
Issue 1
(12 - 2022)Abstract :

മഹതവ്ം eന്നത് കർമ്മമാണ്, ജന്മമെΓന്ന സേന്ദശമാണ് രാമായണം പകരുന്നത്. ജീവിതത്തിെന്റ സമാധാനം തയ്ാഗത്തിലും ക്ഷമയിലുമാെണന്നും മൂലയ്േബാധവും ലക്ഷയ്േബാധവുമുള്ളതും നയ്ായവും നിഷ്പക്ഷവുമായ െചറുതും വലുതുമായ കർമ്മങ്ങൾ ഓേരാന്നും വയ്ാകുലത iΓാെത നടപ്പാക്കുന്ന നീതിയാണ് ധാർമ്മികതെയന്നും രാമായണം സ്ഥാപിക്കുന്നു. സമർപ്പണത്തിെന്റയും േസ്നഹഭാവങ്ങ ളുെടയും മഹത്തായ സേന്ദശങ്ങളാണ് aത് േലാകത്തിനു മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത്. aതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് iന്തയ്ൻ സംസ്കാരത്തിെന്റ െനടുംതൂണുകളിെലാന്നായി രാമായണം മാറുന്നത്.


No. of Downloads :

31